ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ชั้มมัธยมศึกษาปีที่3 หน่วยการเรียนรู้ที่13 การเล่นกีฬา
ชื่ออาจารย์ : นายอาคม สุขะบุญพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,14:25  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้มประถมศึกษาปีที่3 หน่วยการเรียนรู้ที่2
ชื่ออาจารย์ : นายภัทร ล้อมลิ้ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,08:31  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ความถนัดทางการเรียน หน่วยการจัดกิจกรรม เรียนรู้สู่อนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา ส่งแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,09:08  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจจัดประสบการณ์หน่วยที่ 31 -36 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,15:53  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจจัดประสบการณ์หน่วยที่ 26 -30 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,15:52  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจจัดประสบการณ์หน่วยที่ 19 -25 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,15:23  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 On holiday
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุทัยวรรณ ทองฤทธิ์นุ่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2562,19:14  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้มมัธยมศึกษาปีที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่8 เรื่องราชาธิราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภรัตน์ แซ่ซิ้ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,19:53  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง The animal kingdom
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาลิตา ทองย่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,04:21  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบพลังน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรชนก จงราบ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,19:49  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..