ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลิตา ทองย่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธรรมิการ์ น้อยเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเจ๊ะฮาหวา สาเบต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุทัยวรรณ ทองฤทธิ์นุ่น
ครูผู้ช่วย