ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุชา อินทรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขวัญนภา เพชรวารี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฮาบีบ๊ะ เจ๊ะแมง
ครูผู้ช่วย