ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมารีแย หะยีเมาะลอ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธัญชนก ดิเรกวัฒนสาร
ครูผู้ช่วย