ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา อนันตวรพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก จงราบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2