ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนูรีน นุกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพวงใจ เชื้อญวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายนัฐพล หัสนี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2