ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพยรัตน์ เอี่ยมสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกานดา อรรถทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็ชรหึง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาพร มุขพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายภัทร ล้อมลิ้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศุภรัตน์ แซ่ซิ้ม
ครูผู้ช่วย