ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวณัฐนรี มะลิชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0