ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพวงใจ เชื้อญวน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์