ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ. สพป.ภูเก็ต
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ๔ ดี เพื่อนิเทศ ติดตาม 
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ ประกอบด้วยโรงเรียน ๔ ดี ผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี สิ่งแวดล้อมดี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินการลูกเสือ การจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การอ่านออกเขียนได้ห้องเรียน ป.๗ ด้โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2562,20:59   อ่าน 12 ครั้ง