ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดมารยาทเด็กไทย
วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดมารยาทเด็กไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ออร์คิด โรงแรมภูเก็ตแกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนชายและหญิง    ในระดับชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๔ ปี  ระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) อายุ ๗-๙ ปี  ระดับช่วงชั้นที่ ๒      (ป.๔-๖) อายุ ๑๐-๑๒ ปี เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดมารยาทเด็กไทย และแสดงความยินดีแก่ เด็กชายขวัญชัย ทนายมา และเด็กหญิงโยษิตา  แพทอง นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๑    (ป.๑-๓) อายุ ๗-๙ ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,21:28   อ่าน 163 ครั้ง