ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.36 KB 9
ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เรื่อ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.25 KB 16
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 35
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 21
บทสรุปผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.37 KB 93
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 142
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.76 KB 81
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.51 KB 126
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 109
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.19 KB 108
รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.94 KB 148
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ปีการศึกษา 2558 127