ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความพอเพียง  ควบคู่เทคโนโลยี

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา กีฬาและความปลอดภัย
 

คำขวัญ 

รู้หน้าที่     มีวินัย     ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

  

อัตลักษณ์ 

“กีฬาเด่น  เน้นความปลอดภัย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”