ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน 

( ข้อมูล  ณ  วันที่  10   มิถุนายน  2556)  ดังนี้

1จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    ………679……..  คน

        2จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

      ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.  1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

ม. 1

ม. 2

ม. 3

22

35

30

42

53

58

56

43

34

18

34

34

35

46

38

35

38

25

40

69

64

77

99

96

91

81

59

รวม

370

309

679


         3มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………-…….คน

         4มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ………-………...คน

         5มีนักเรียนปัญญาเลิศ…………………-……………คน

         6มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-….คน

         7)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง ( เฉลี่ย)………34……..คน

         8)  สัดส่วนครู : นักเรียน   =   …1  /  18………..…..

         9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน ( ปีปัจจุบัน )   -    คน