ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 57 ประกาศปิดภาคเรียน
หัวหน้างานวิชาการ ส่่งผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้งานทะเบียนวัดผล บันทึกลงใน ปพ.1
งานวิชาการ / งานวัดผล / งานทะเบียน / ผู้อำนวยการ
09 ต.ค. 57 ส่่งวิจัยในชั้นเรียน และ แบบ ปพ.5
งานวิชาการ / งานวัดผล
06 ต.ค. 57 ครูประจำวิชาแจ้งผลการเรียนให้ครูประจำชั้น บันทึกลง ปพ.5 และ ปพ.6
06 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ต.ค. 57 แจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ครูประจำชั้น
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 นักเรียนชั้นประถมศึกษา สอบระหว่างปี
งานวิชาการ / งานวัดผล
30 ก.ย. 57 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ ติด 0 และ ร.
ครูประจำวิชา
30 ก.ย. 57 ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งานแผน
29 ก.ย. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 อบรม ICT แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 ก.ย. 57 ถึง 25 ก.ย. 57 สอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษา
งานวิชาการ / งานวัดผล
23 ก.ย. 57 ปิดเรียน วันสารทไทย
15 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำวิชามัธยม
29 ส.ค. 57 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 / แผนการจัดการเรียนรู้ / บันทึกการสอน
วิชาการช่วงชั้น / หัวหน้างานวัดผล
28 ส.ค. 57 กิจกรรมนิเทศครูช่วงชั้นที่ 3
ฝ่่ายบริหาร / งานวิชาการ / หัวหน้าช่วงชั้น
18 ส.ค. 57 วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ)
งานกิจกรรมนักเรียน
08 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ก้าวทันอาเซียน
งานบุคลากร
31 ก.ค. 57 ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 และแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาการช่วงชั้น / หัวหน้างานวัดผล
30 ก.ค. 57 กิจกรรมนิเทศครูช่วงชั้นที่ 2
ฝ่ายบริหาร / งานวิชาการ / หัวหน้าช่วงชั้น
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
งานวิชาการ / งานวัดผล
12 ก.ค. 57 วันเข้าพรรษา (นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมแห่เทียนพรรษา)
งานกิจกรรมนักเรียน
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา (นักเรียนชั้น ป.3 - ป.5 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและพัฒนาวัด)
งานกิจกรรมนักเรียน
01 ก.ค. 57 วันลูกเสือ
งานลูกเสือ
30 มิ.ย. 57 ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้
บัญชีเรียกชื่อ
บันทึกการสอน
บันทึกการแปรงฟัน
บันทึกการดื่มนม
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
งานวิชาการ
27 มิ.ย. 57 นิเทศครูช่วงชั้นที่ 1
ฝ่ายบริหาร / งานวิชาการ / หัวหน้าช่วงชั้น
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 57 วันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23 มิ.ย. 57 เสนอสรุปข้อมูลนักเรียนจากการคัดกรอง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11 มิ.ย. 57 ถึง 13 มิ.ย. 57 เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี (ม.1-3)
งานกิจกรรมนักเรียน
10 มิ.ย. 57 รายงานข้อมูล OBEC และข้อมูลอื่นๆ
งานทะเบียนนักเรียน
09 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 สัปดาห์เยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ครูประจำชั้น
06 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
05 มิ.ย. 57 วันไหว้ครู
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / งานกิจกรรมนักเรียน
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 คัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
งานศึกษาพิเศษเรียนร่วม / ครูประจำวิชา / ครูประจำชั้น
31 พ.ค. 57 วันงดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 พ.ค. 57 ส่งแบบ ปพ.5 ครูประจำวิชาแจ้งผลการเรียนให้แก่ครูประจำชั้น เพื่อลงบันทึก
วิชาการช่วงชั้นที่ 3
26 พ.ค. 57 ครูส่งกำหนดการสอนให้ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
21 พ.ค. 57 นิเทศครู และ ประชุมครู
ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายงาน
19 พ.ค. 57 นักเรียนสมัครชุมนุม
ครูผู้รับผิดชอบชุมนุม
16 พ.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาลงทะเบียนเรียน
งานวัดและประเมินผล
14 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียน / ปรับพื้นฐาน / แจกอุปกรณ์
งานวิชาการ / งานงบประมาณ / งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 พ.ค. 57 วันวิสาขบูชา
นักเรียนชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์
งานกิจกรรมนักเรียน
12 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน
งานวิชาการ / งานงบประมาณ / งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
06 พ.ค. 57 ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้อำนวยการ